Darbu uzsāk jaunā LNAK valde

Latviešu Nacionālās Apvie­nības Kanādā (LNAK) jaunā valde jaunā sastāvā pirmo reizi satikās 21. aprīlī. Valdes sēde tika sasaukta Zoom vietnē.

Darba kārtībā bija uzkrāju­šies vairāk nekā desmit dažā­du jautājumu. Valdes priekš­sēdis Fritz Traugott Krist­bergs jau pirms sēdes sasauk­šanas aicināja visus valdes locekļus elektroniski iesniegt īsāku vai gaŗāku mandātu vēs­tuli, katram savai atbildībai. Priekšsēža vietniece Ingrīda Zemīte ir piestrādājusi pie visu iesniegto mandātu vēstu­ļu apkopošanas, lai to būtu viegli pārskatīt, plānojot val­des darbību. Bez tam nepieciešams izvērtēt, kā informā­ciju par valdes darbību varētu pasniegt publikai LNAK mā­jas lapā un LNAK Facebook konta sekotājiem.

Sēde bija ļoti praktiska, no­tika darbu sadale un atbildību noskaidrošana. LNAK Pado­mes sesijā tika ievēlēti četri valdes locekļi bez konkrēta amata piesaistes. Tie tika kons­truēti sekojoši: Gunta Reynolds – administrātore; Alīde Forstmane – polītika; Jānis Lielāmers – biedrzinis. Alberts Upeslācis – nevarēja piedalīties sēdē, viņa atbildību noskaidros nākamajā sēdē. Pārējie valdes locekļi bija jau ievēlēti savos amatos LNAK padomes sesijā: Ilze Kuplēna-Ewart – LNAK 23. Padomes priekšsēde, Normunds Goba – kasieris, Dace Veinberga – sek­retāre, Agra Asmuss-Vāg­nere – kultūra un Elita Pēter­sone – izglītība.  Ilze Kup­lēna-Ewart apņēmās strādāt kopā ar Alīdi Forstmani polī­tikas nozarē.

Atgādināšu, ka visus LNAK Padomē un LNAK Valdē ievēlēto vārdus varat apskatīt LNAK mājasla­pā: https://www.lnak.net

Atsaucoties uz dažām sesijā un pilnsapulcē pieņemtām re­zolūcijām, Agra Vāgnere uz­ņē­mās koordinēt Kanadas lat­viešu piedalīšanos Kanadas mēroga “Culture Days”, kas notiks no šī gada 23. sep­tem­bŗa līdz 16. oktobrim. Ingrīda Zemīte ņems vadošo lomu, lai izvērtētu iepriekšējās valdes iesākto KLiK projektu. Pavisam jauks uzdevums, ko uzņēmās Agra Vāgnere, ir sagatavot pienācīgu apsveikumu ilggadīgajam izglītības un kultūras nozares vadītājam un arhivāram Jānim Mežakam ieejot 100. gadu mijā.

Turpmāk LNAK valdes sēde izskatīja jautājumu par LNAK pārstāvju (Fritz Traugott Kristberga, Andra Ķestera, Līvas Zemītes) piedalīšanos PBLA sēdēs. Tika izteikti aicinājumi katram no pārstāvjiem pēc sēdēm PBLA ziņot par runāto, lai informācija būtu pārskatāma un zināma visai valdei.

Alīde Forstmane pastāstīja par aktuālāko “Tribute to Liberty” projektā. Šobrīd projekts ir nobeiguma fāzē ar atsevišķiem risināmiem jautājumiem. Covid-19 dēļ ir radušās aizķeršanās ar atsevišķu detaļu izpildi. Darbs turpinās.

Sēdē piedalījās arī LNAK 23. Padomes priekšsēde Ilze Kuplēna-Ewart. Viņa dalījās ar ziņojumu no nesenās vizītes Latvijā, kur viņa satika PBLA pārstāvjus un vairākas augstas amatpersonas, tajā skaitā Latvijas valsts prezidenta padomniekus.

Agra Vāgnere ziņoja par Latvijas tieslietu ministra Jāņa Bordāna vizītes sagatavošanu Toronto, kas notiks sestdien, 7. maijā, plkst. 10.00 no rīta Latviešu Centrā. Pēcpusdienā Jānis Bordāns dosies tālāk uz Saulaini, lai piedalītos Kurzemes Cietokšņa un Brīvības Cīnītāju atcerē, plkst. 1.00. Nākamajā dienā, svētdien, 8. maijā, Hamiltonas HALO komiteja rīko tikšanos ar Jāni Bordānu ar iepriekšēju pieteikšanos.

Nākošā valdes sēde notiks maija beigās vai jūnija sākumā, pirms PBLA sēdēm Rīgā, lai skaidrāk izprastu un definētu LNAK vajadzības, dodot skaidras vadlīnijas pārstāvjiem.

Sēdes protokolu pierakstīja Dace Veinberga, angļu valodā pēc Robert’s Rules of Order.

Sēdes apraksts latviešu valodā atspoguļo galvenos punktus par sēdē runāto, sabiedrības ieskatam LNAK ikdienas darbā. Šis apraksts tiks ievietots arī LNAK mājaslapā.

 Jānis Lielāmers