Atbalstiet KLAM

Kanadas Latviešu Archīvs un Muzeja mērķis ir uzkrāt un, pēc iespējas, novietot zem vie­na jumta trimdas latviešu da­žā­dus dokumentus, kas ietvertu ne tikai latviešu dzīvi Kanadā jau no 18.-19. g.s., bet arī to lat­viešu dzīvi, kas šeit ieradās pēc II Pasaules kaŗa, līdz pat šo­dienai. Saglabātie dokumenti bū­tu vēsturisks pierādījums par lat­viešu dzīvi šajā laika posmā. KLAM tiek uzglabāti kā or­ga­ni­zāciju, tā personīgi do­ku­men­ti. Tiek uzglabāti gan aktīvo or­ga­nizāciju dokumenti, gan arī to, kas savu darbību jau iz­bei­gu­šas. Lūdzu ziedojiet KLAM caur LNAK Izglītības un Kultūras Fondu uzrādot mērķi kopā ar ziedojumu.