Par LNAK

LNAK mērķi

1

Pārstāvēt Kanadas latviešu un atbalstītāju intereses pie Kanadas valdības un organizācijām

2

Atbalstīt un veicināt Latvijas valsts labklājību, augšupeju un tēlu uz Latvijas Republikas Satversmes vispārējiem noteikumiem un rietumu demokrātijas principiem

3

Izplatīt patiesu informāciju par Latvijas zemi, tautu un kultūru

4

Uzkrāt fondos līdzekļus nacionāla darbības veicināšanai, kā arī atbalstīt citus fondus ar līdzīgiem mērķiem

5

Veicināt latviešu garīgo un materiālo labklājību Kanadā

6

Veicināt nacionāli noskaņotu latviešu organizāciju un draudžu sadarbību

LNAK vadība

LNAK Valde

Priekšsēdis

Dr. māc. Fritz Traugott-Kristbergs

Vice-priekšsēde

Ingrīda Mukāne-Zemīte

Kasiere

Māra Leja

Sabiedriskās attiecības

Jānis Lielāmers

Izglītības nozares vadītāja

Agra Asmus-Vāgnere

Komunikācija

Dace Veinberga

Valdes locekļi

māc. Ilze Kuplēns-Ewart (ex officio), Gunta Reynolds

LNAK biedru pilnsapulces klātienes dalībnieki

Padomes prezidijs

Priekšsēde
Priekšsēdes vietnieks
Priekšsēdes vietnieks

Māc. Ilze Kuplēna-Ewart

Roberts Klaiše

Baiba Bredovska

Sekretāre
Sekretāre

Gundega Auziņa

Līva Zemīte

LNAK Padome

Iveta Bertovska
Krišs Brauns
Baiba Bredovska
Ēriks Bredovskis
Rinalds Eglītis
Alīde Forstmanis
Normunds Goba
Roberts Klaiše
Dr. māc. Fritz Traugott-Kristbergs
Linda Kronbergs

Gunta Krūmiņš
Ilze Kuplēns-Ewart
Andre Kūlnieks
Viktors Kūlnieks
Juris Ķeniņš
Andris Ķesteris
Jānis Lielāmers
Arnis Markitants
Elita Pētersone
Imants Purvs

Gunta Reynolds
Patriks Rundāns
Aleksandrs Sausiņš
Mārtiņš Sausiņš
Astrīde Sīlis
Alberts Upeslācis
Agra Asmus-Vāgnere
Ingrīda Zemīte
Līva Zemīte
Andra Zommers

PBLA pārstāvji

LNAK pārstāvji PBLA valdē

Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs (LNAK valdes priekšsēdis)
Agra Asmus-Vāgnere
Ingrīda Mukāne-Zemīte

PBLA
kultūras fonds

Priekšsēdis – Juris Ķeniņš

PBLA Kultūras fonda Kanadas pārstāve
PBLA Izglītības nozares Kanādas pārstāve

Elizabete Pētersone

Elizabete Pētersone

Lokālie pārstāvji

Edmontonā

Ena Rudovics

Gvelfā

Arnis Miķelsons

Halifaksā

Ingrīda Šķetris

Hamiltonā

HALO komiteja

Kvebekā

Andrejs Vītols

Manitobā

Elmars Dīriķis

Okanagan

Liene Sestule

Otava

Sarma Merdian

LNAK nozares

Agra Asmus-Vāgnere

Jānis Lielāmers

Otavas pārstāve: Aija Auziņa

Nozarē arī darbojas: Dace Veinberga, Ingrīda Mukāne-Zemīte

Revīzijas komisija

Gunta Krūmiņa
Arnis Markitants
Alberts Upeslācis

Mandātu komisija

Jānis Lielāmers

Patriks Rundāns

Astrīde Sīls

LNAK pārstāvji citās Kanādas organizācijās

Dziesmu svētku biedrības padome

Biedrības padome sastāv no sabiedrības vadītājiem, kuriem ir uzdevums, reiz pa pieciem gadiem, izraudzīt datumu, vietu un rīkotājus nākošajiem Kanadas dziesmu svētkiem.
LNAK pārstāvji ir:
Dr. Māc. Fritz Traugott-Kristbergs
Iveta Bertovska

Latviešu Centrs Toronto

LNAK pārstāve Latviešu centrā Toronto ir Ingrīda Mukāne-Zemīte.

Central and Eastern European Council (CEEC)

LNAK pārstāvis CEEC ir Fritz Kristbergs.

Kristus Dārzs

Kristus Dārzs Latviešu Māja ir bezpeļņas labdarības ilgtermiņa aprūpes Māja ar 100 vietām Vudbridžā (Woodbridge) Ontario provincē.
LNAK pārstāve Kristus Dārza padomē ir Ingrīda Mukāne-Zemīte.

Baltijas tautu federācija Kanādā

Kanādas Baltijas tautu federācija, kas dibināta 1949. gadā, ir trīs Baltijas kopienu Kanādā galveno sociāli politisko organizāciju jumta organizācija:

  • The Estonian Central Council in Canada.
  • The Latvian National Federation in Canada
  • The Lithuanian-Canadian Community

LNAK pārstāvis Baltijas tautu federācijā ir Fritz Kristbergs.

LNAK struktūra

LNAK ir centrālā organizācija, kas pārstāv Kanādas latviešus. LNAK darbību nosaka LNAK biedri, kas ir nokārtojuši gadskārtējo biedra maksu. Biedri satiekas biedru pilnsapulcēs, kas notiek vismaz reizi gadā. Biedri pieņem rezolūcijas, kas nosaka turpmāku darbību.


LNAK vadība sastāv no padomes, valdes un revīzijas komisijas.

Ik pa četriem gadiem, LNAK biedri ievēl LNAK padomi, 3-30 personu sastāvā. Pēdējās padomes vēlēšanas notika 2022. gada martā. Padome notur vismaz vienu sesiju gadā, parasti aprīļa sākumā. Sesijā padome pieņem ziņojumus par iepriekšējā gada darbību, un pieņem rezolūcijas, kas nosaka turpmāku darbību.

LNAK padome ievēl valdi 11 personu sastāvā uz divu gadu termiņu. Valdes vēlēšanas notika 2022. g. aprīlī. Padomes priekšsēdis ir automatiski viens no valdes locekļiem. Valdes priekšsēdis un valdes vice-priekšsēdis ir ievēlēti no padomes locekļiem. Kasierim un pārējiem valdes locekļiem nav obligāti jābūt padomes locekļiem. Valde darbojas pēc LNAK statūtiem, lai veicinātu LNAK mērķus, un lai pildītu biedru un padomes rezolūcijas.

Ieskats LNAK vēsturē

Pēc latviešu imigrantu dzīves nostabilizēšanās Kanādas lielāko provinču centros un pēc lokālo biedrību un draudžu nodibināšanas līdztekus sāka veidoties arī Kanādas latviešu centrālās organizācijas, no kurām viena no pirmajām bija Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā. Par organizācijas inicionātāriem ir jāmin Konrāds Dobelis Edmontonā un Mariss Vētra Halifaksā.


Dobelis Kanādā jau bija ieradies 1927. gadā un tiklīdz jaunie imigranti sāka ierasties Kanādā viņš viesiem spēkiem centās tautiešiem juridiskos un apmešanās jautājumos. Viņš sāka jauno imigrantu organizēšanas darbu, nodibinot 1947. Gadā Edmontonā Latviešu biedrību ”IMANTA”.


1947./1948. gados bija nodibinātas Latviešu biedrības Toronto, Montrealā, Londonā, Hamiltonā, Vinipegā.


Halifaksā 1947. gadā bija ieradies no Zviedrijas Latvijas Nacionālās operas solists Vētra, kurš arī centās palīdzēt jaunajiem latviešu imigrantiem kārtot viņu dzīves praktiskās problēmas.

K. Dobeļā iniciatīvā 1948. gada 25. septembrī Toronto notika latviešu biedrību un kopu delegātu (kopā 12) sanāksme, kurā nodibināja Kanādas Latviešu Nacionālo Apvienību ar K. Dobeli kā valdes priekšsēdi. Apvienības darbības mērķos bija paredzēts latviešu imigrantu aprūpes darbs, kā arī idejiska cīņa par Latvijas valsts brīvības atgūšanu. Lai aprūpes darbā novērstu paralēlismu, Kanādas Latviešu Nacionālā apvienība un Latvian Relief Association vadība 1950. gada 6. maijā sasauca delegātus uz sapulci, kurā vienojās nodibināt kopīgu Latviešu centrālo organizāciju ar nosaukumu Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā(LNAK). Par jauno valdes priekšsēdi ievēlēja J. Preisbergu.


Apvienības statūti noteica, ka apvienības biedri ir visi Kanādā dzīvojošie latvieši.