Pirmā šī sasaukuma LNAK valdes sēde klātienē

Vasara ir skaisti pavadīta un rudens jau iesācies, tas nozīmē – sabiedriskās aktīvitātes uzņem apgriezienus jaunajai sezonai. Lai gan Latviešu Na­cionālās Apvienības Kanadā (LNAK) valdes komanda dar­bojas attālināti epastos un citās IT risinājuma platformās nepārtraukti, šoreiz valdes priekšsēdis Fritz Kristbergs visus bija aicinājis satikties klātienē, LNAK biroja telpās Kanādas Latviešu Centrā Toronto.

Darba kārtībā bija uzkrājies krietni liels skaits ar darā­miem darbiem un jautāju­miem, kas prasīja kopā satik­ties ātrākiem risinājumiem.

Mūsu vienmēr darbīgā vice­priekšsēde Ingrīda Zemīte bija sakopojusi dienas kārtību, cī­tī­gi saliekot kopā visus te­matus, kas aizsākti epastos un saziņu programmā Slack.

Viens no pirmajiem tema­tiem bija LNAK finances, kas prasīja vairāk laika debatēm. Finances ir organizācijas asins­rite, kas palīdz darboties un notikt lietām, kas bez līdzekļiem dažreiz nebūtu ie­spējamas. Vai tā būtu LNAK pārstāvju piedalīšanās PBLA darba grupās, vai vienkārša financiālā atbalsta piešķiršana lielam vai mazākam mūsu sabiedrības pasākumam, vai, piemēram, 18. novembŗa svi­nī­bas kopā ar citām latviešu organizācijām. Nerunājot par praktiskām lietām, kaut vai mājaslapas izveidošana, kas ir atsevišķs temats, ko pēdējos gadus LNAK un atsevišķa darba grupa mūsu kopienā ir mēģinājusi darīt. Līdzekļus prasa arī stipras pārstāvnie­cī­bas no­dro­šināšana pie provin­ci­ālām un pie federālās valdī­bas, kā arī atrast veidus sa­lie­dēt lat­viešu organizācijas un grupas pāri visai Kanadai.

Šeit ir vērts aizķerties un pastāstīt par vienu svarīgu no­tikumu, kas skaŗ finances un LNAK konta stāvokli, kas ir raisījis sabiedrības interesi un varbūt pat lauzis šķēpus.

Jeb­kuŗā gadījumā to no­teik­ti būtu nepieciešams labāk izskaidrot un iedziļināties sva­rīgās de­taļās. Vispirms, LNAK ir ļoti pateicīga un ļoti cer, ka tādu notikumu būs biežāk, kad mū­su nacionālajai organizā­ci­jai tiek atstāts tes­ta­menta novēlē­jums. Tādu lab­vē­ļu labā griba ir palīdzēt sa­biedrībai kopu­mā. Liela vai maza, bet katra dolāra summa palīdz veidot stipru latviešu nacionālo orga­nizāci­ju LNAK, kas spēj pa­veikt lielus darbus un veik­smīgi sevi pa­rādīt.

Tādiem cilvēkiem nekad pa­teicība nevar būt izteikta par daudz. Sākšu ar ļoti sirsnī­gu paldies Skreituļa kungam par viņa dāsnumu un iespē­jām, ko mums paveŗ šāda me­cenāta devums. Mecenāts tiks daudzus gadus pateicībā pie­minēts, jo viņa de­vums skars mūsu sabiedrības locekļus vēl ilgi.

Atgriežos pie jautājuma skaidrojuma: katrs novēlē­jums var nākt ar nosacīju­miem, kā ziedojumu izlietot, un tas nozīmē, ka mums pēc labākajiem standartiem ir jā­nodrošina mecenāta griba.

Skreituļa kunga griba bija nodot zināmu naudas summu LNAK, lai izveidotu un no­dro­šinātu viņa vēlmi at­balstīt Latviju un Kanādas lat­vie­šu sabiedrību. Sekojot testamenta norādījumam tiek dibināts “Līvijas Jansones un Leonharda Skreituļa piemiņas stipendiju fonds” zem LNAK uzraudzības.

Lai nodrošinātu viņa gribu, LNAK ir nozīmējusi LNAK īpašu komiteju, kas izveidos noteikumus stipendiju iz­snieg­š­anai tādā garā, kā to bija gribējis mecenāts.

Tas nozīmē, ka šos līdzek­ļus savādāk nav paredzēts lie­tot, tikai un vienīgi noteikta­jiem mērķiem.

Skatoties uz to, ka LNAK ir daudz vajadzību un mūsu nacionālajai organizācijai ir nepieciešamas izmaiņas, lai organizāciju veidotu stipru un plaukstošu, pie tā mums vi­siem būs daudz jāstrādā. Ļoti ceram, ka mūsu sabiedrībā būs arī tādi mecenāti, kas vel­tīs savu gribu LNAK polītikas veidošanai vai atbalstīs fondu, ko varē­tu izmantot mūsu citu latviešu organizāciju sadar­bī­bu veido­ša­nai, piemēram, ik­ga­dēja atbasta sniegšanai tām latviešu organizācijām, kas atrodas arī citās provincēs un pienes savu daļu kopējam Kanadas latvie­šu lepnumam.

Atgriežoties pie valdes sē­des un financēm, mums ir zi­nāma Skreituļa kunga griba, ko pildīt LNAK – darba grupa izveidos noteikumus, kā lat­vie­šu kopiena Kanadā šo no­vēlējumu varēs lietot noteikto merku atbalstīšanā.

Tātad LNAK budžets bez Skreituļa kunga novēlējuma ir daudz mazāks, tomēr LNAK turpinās atbilstoši – financiāli atbildīgi rīkoties.

LNAK valdes sēde nori­si­nājās sestdien, 10. septembrī, no 10 rītā līdz 2 pēcpusdienā. 2022 09 10 valdes sede pie galda

Temas, kuŗas pārrunājām un turpināsim darbu tālāk, ir šādas:

 1. Dokumentācija, lai va­rētu vieglāk saprast fi­nances un veidu, kā skaidri at­skai­tīties.
 2. Atbalstītāju piesaistīšana, kam sūtīt LNAK apkārt­rak­stus – nepieciešamas epasta adreses un atļauja saņemt e-pastu. Ja neesat līdz šim saņēmuši LNAK “Jaunākās Ziņas” e-pasta apkārtrakstu, aicinām pieteikties, rakstot uz lnak@lnak.org, uzdodot vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kur vēlaties saņemt apkārtrakstu.
 3. 14. Saeimas vēlēšanas.  LNAK mudina visiem Kanādas latviešiem, kuri ir pilsoņi, balsot. Informāciju latviski un angliski, kā arī derīgas saites, varat atrast mūsu mājas lapā www.lnak.net.
 4. 18. novembŗa svinē­ša­na un LNAK goda raksti.
 5. LNAK redzamība so­ciā­lajos medijos: Facebook (lūdzu sekojiet “Latvian National Federation in Canada/Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā” lapai, @latvian canadians), Twitter un varbūt arī In­stagram.
 6. LNAK pārstāvji citās Kanadas pilsētās un reģionos – esat laipni aicināti pie­teik­ties, ja jums ir interese un at­balsts vietējā kopienā.
 7. Kā labāk organizēties ukraiņu atbalstam Toronto, un vispār LNAK darbībai Toronto.  Līdzīgi kā mums ir LNAK pārstāvji pilsētās ārpus Toronto, iecere ir izveidot LNAK Toronto darba grupu – torontieši ir laipni gaidīti.
 8.    LNAK klātbūtne lat­viešu sabiedriskos pasāku­mos, kur ikviens var uzdot sa­vus jautājumus un, cerams, kļūs par LNAK biedru (tikai 20 dolari gadā).
 9.   Izvērtēt iespējas piedalīties Kanādas Kultūras dienu pasākumā.
 10. Dalība un pārstāvnie­cība PBLA – Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībā.
 11. Esošais un jaunais (2023. gada) LNAK budžets.

Kā redzat, darba ir daudz, un soli pa solim turpināsim veidot lat­viešu nacionālo apvienību Kanadā par organizāciju, ar ko mēs visi lepojamies.

Katrs no jums var kaut ko pienest: labu vār­du, aktīvi iesaistīties un atbal­stīt, maksāt LNAK biedra nau­du katru gadu, kā arī zie­dot mūsu organizacijai izvē­lētam mērķim vai organizā­cijai darbības uzturēšanai.

Uz satikšanos!

Jānis Lielāmers 

LNAK biedrzinis