Vainadziņš
Vainadzins
16 Queen St. North

Hamilton  ON L8R 2T8

905-745-2224

Vārds „vainadziņš” pamatā apzīmē meitas tautas tērpa galvas rotu, bet to arī lieto kā cita veida
virkņu apzīmējumu, piemēram – dziesmu vainags, draudzības vainags, atmiņu vainags. 1976.
gada 7. martā jaunieši Hamiltonā pulcējās tautas deju soļos, lai veidotu tautas deju kopu un
izvēlējās vārdu VAINADZIŅŠ, lai kopīgi vītu ciešu draudzības un deju vainagu.
Daugavas Vanagu Kanadā Hamiltonas nodaļa (dib.1950) jau kopš 1976. gada ir pieņēmusi TDK
VAINADZIŅŠ kā savus krustbērnus, tādēļ esam pieņēmuši vārdu “Hamiltonas Daugavas
Vanagu tautas deju kopa “VAINADZIŅŠ”.
Kopš tā laika nodejoti jau 47 gadi. Blakus jauniešu grupai “Vainadziņš”, 1984. gadā izveidojās
bērnu grupa „Mazais Vainadziņš”, kas iesaista bērnus no Latviešu skolas Hamiltonā, un 1987.
gadā radās pieaugušo grupa „Viz Vainadziņš”. Varētu teikt, ka gadu tecējumā gandrīz vai katrs
Hamiltonas un apkārtnes latviešu bērns un jaunietis ir bijis Vainadziņa dejotājs.
VAINADZIŅŠ dibinātāja un vadītāja pirmos 35 gadus bija Baiba (Šmita-Kalēja) Bredovska. 2011.
gadā VAINADZIŅŠ vadītāja pienākumus uzņēmās Rinalds Eglītis, bijušais Rīgas TDA “Oglīte”
dejotājs. Ar 2023. gadu Vainadziņu vada Lizete Valdmane, kas dejos soļus iesāka kā bērns
Mazā Vainadziņā.
VAINADZIŅŠ ir piedalījies visos Dziesmu svētkos Kanadā un ASV, Rietumkrasta dziesmu
svētkos Portlandē un Vankuverā, visos Latviešu Jaunatnes dziesmu svētkos Kanadā un ASV, kā
arī Dziesmu dienās Gotlandē 1979.g. un Minsterē 1984.g. Liels saviļņojums bija piedalīšanās
Dziesmu svētkos Latvijā 1990. un 2018. gadā.

VAINADZIŅŠ ir izkārtojis patstāvīgus sarīkojumus ar deju/dziesmu uzvedumiem, sniedzis deju
priekšnesumus latviešu centros Kanadā un ASV, kā arī dejojis vietējā kanadiešu sabiedrībā
popularizējot Latviju. VAINADZIŅŠ ik gadus sniedz deju priekšnesumus Daugavas Vanagu un
citu organizāciju sarīkojumos, kā arī sadarbojas ar citām tautas deju kopām gan Kanadā, gan
ASV.
Vainadziņa deju pūru papildina vairākas Vainadziņa dejotāju radītās jaundejas, kas gandrīz
vienmēr ir bijušas apbalvotas Dziesmu svētku jaundeju sacensībās un reizēm arī dejotas
Dziesmu svētku tautas deju lieluzvedumos Ziemeļamerikā.
Vainadziņa dejotāji aktīvi iesaistās latviešu sabiedrībā Hamiltonā, uzņemot vadošas lomas
dažādās organizācijās un gadu tecējumā vairāki dejotāji ir darbojušies Dziesmu svētku Kanadā
rīkošanā, kā arī iesaistījušies tautas deju nozares darbībā.

The word “Vainadziņš”, or flower wreath, basically refers to the head ornament of an unmarried
woman’s national dress. The wreath also has other meanings, for example – a wreath of songs,
a wreath of friendship, a wreath of memories. On March 7, 1976, a group of young people in
Hamilton gathered to form a new folk dancing group and chose the word VAINADZIŅŠ to weave
together a tight wreath of friendship and dance.
Since 1976, The Hamilton branch of The Latvian Relief Society of Canada (founded in 1950)
has been the main supporter of Vainadziņš, therefore we have adopted the name “The Hamilton
Latvian Relief Society of Canada folk dance group “Vainadziņš”.
47 years have passed since then. Along with the youth group “Vainadziņš”, the children’s group
“Little Vainadziņš” was formed in 1984, involving children from the Latvian school in Hamilton,
and in 1987, the adult group “Viz Vainadziņš” was born. It could be said that over the years,
almost every Latvian child and young person in Hamilton and the surrounding area has been a
Vainadziņš dancer.
The founder and manager of Vainadziņš for the first 35 years was Baiba (Šmita-Kalėja)
Bredovska. In 2011, Rinalds Eglītis, a former dancer of Riga folk dance group “Oglīte”, took over
the duties of Vainadziņš. Starting from 2023, Vainadzinš is led by Lizete Valdmanis, who started
dancing as a child in Little Vainadziņš.
VAINADZINŠ has participated in all of the Latvian Song Festivals in Canada and the USA, West
Coast Song Festivals in Portland and Vancouver, all Latvian Youth Song Festivals in Canada
and the USA, as well as the Song Days in Gotland in 1979 and in Münster in 1984. It was also a
great honour to participate in the Song Festivals in Latvia in 1990 and 2018.
VAINADZIŅŠ has organized independent events with dance/song performances, given dance
performances in Latvian centers in Canada and the USA, as well as danced in the local
Canadian community promoting Latvia. Vainadziņš gives dance performances every year at
events held by The Latvian Relief Society of Canada and other organizations, and also
collaborates with other folk dance groups in both Canada and the USA.
Vainadziņš dancers have choreographed numerous new Latvian folk dances, which have almost
always won awards in the new choreography dance competition at Latvian song festivals.
The dancers of Vainadziņš are actively involved in the Latvian community in Hamilton, taking
leading roles in various organizations, and over the years, several dancers have been active in
helping to organize the Song Festival in Canada, as well as being involved in other activities in
the folk dance community.

No items found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *