Plāns darbam ar diasporu

Plāns darbam ar diasporu
14. novembrī sabiedrības apspriešanai nodots Plāns darbam ar diasporu 2024.–2026. gadam, kas ir politikas plānošanas dokuments un kas ir izstrādāts saskaņā ar Diasporas likuma 6. panta otrās daļas 1. punkta c) apakšpunktu. Plāna mērķis ir turpināt veicināt vienotu pieeju diasporas politikai, nosakot Latvijas valsts pārvaldes iestāžu īstenotās politikas prioritārās jomas, mērķus un sasniedzamos rezultātus. Plānā ir ietverti pasākumu apraksti un informācija par nepieciešamo valsts finansējumu to īstenošanai 2024.–2026. gadā. Apspriešana ilgs līdz 26. novembrim.
🔹 Diasporas likums nosaka šīs politikas jomas mērķus, uzdevumus un galvenos rīcības virzienus. Plāna galvenie rīcības virzieni aptver diasporas politikas iniciatīvas, kas saistītas ar nacionālās identitātes un piederības Latvijai stiprināšanu tādās jomās kā kultūra, izglītība, ekonomika un zinātne, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, kā arī atsevišķi ir iezīmēts uzdevums veicināt Latvijas sadarbību ar diasporas pētniekiem, kas veicinātu zināšanu pārnesi, starptautisko sadarbību Latvijas zinātnes izcilības spēcināšanai un veicinātu plašāku zinātnes infrastruktūras koplietošanu.
🔹 Īpaši svarīga vieta Plānā nākamajiem trim gadiem ir Plāna 4. rīcības virzienam – atbalstam remigrācijai, kas ietver ne tikai reģionālo koordinatoru darba turpinājumu, reģionālos remigrācijas atbalsta pasākumus, latviešu valodas izglītības nodrošināšanu remigrantiem un remigrējušo skolēnu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmas vidē, bet arī informatīvos seminārus par remigrantiem aktuālajiem dzīves un nodarbinātības, uzņēmējdarbības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumiem.