Iedegsim sveces par pieminot 1941.gada deportāciju upurus

June 11, 2021

Iedegsim sveces par padomju deportāciju upuŗiem

 

14. jūnija vakarā izsūtīšanas pieminēs Toronto pilsētas centrā

Baltijas valstu kopienas Kanadā pieminēs 80. gadadienu kopš Padomju deportācijām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 1941. gada 14. jūnijā un godinās desmitiem tūkstošu upuŗu – galvenokārt sieviešu un bērnu  ar svecīšu iedegšanu 14. jūnijā Toronto Nathan Phillips laukumā pl. 7 vakarā.

1939. gada augustā Padomju Savienība parakstīja draudzības līgumu ar nacistisko Vāciju, kas veicināja Otrā pasaules kaŗa sākumu, kad Staļina sarkanā armija un Hitlera spēki uzbruka Polijai. Līgums, kas pazīstams kā MolotovaRibentropa pakts, sadalīja Eiropu starp padomju un nacistu varām, līdz ar to Igaunija, Latvija un Lietuva tika atdotas Staļinam vardarbīgai aneksijai un kolonizācijai.

Lai iznīcinātu pretošanos padomju kolonizācijai, Staļins pavēlēja masveida arestus un deportācijas, lai piespiedu kārtā pārvietotu pamatiedzīvotājus un nodrošinātu padomju nelikumīgo aneksiju visām trim Baltijas tautām.

Vardarbīgais terrors, ko Staļins uzsāka Baltijas valstīs, izraisīja masveida bēgļu izceļošanu 1944. gadā, bēgot no atkārtota padomju kaŗaspēka tuvošanās, kas nāca ar cilvēktiesību pārkāpumiem un jaunu represiju vilni.

Miljoniem cilvēku aizbēga, daudzi ieradās Kanadā, kur atrada patvērumu un ir piedalījušies pārtikušas, taisnīgas un iecietīgas nācijas veidošanā, kuŗu mēs šodien pazīstam.

Ievērojot COVID sociālās distancēšanās protokolus, Baltijas valstu kopienu locekļi tiek aicināti individuāli aizdedzināt sveci (kas tiks sagādāta uz vietas) Nathan Phillips laukumā Toronto laikā no pulksten 19.00 līdz 20.00, pieminot 1941. gada 14. jūnija naktī vairāk nekā 40,000 izsūtītos.

Baltiešu kopienu vadītāji kopā ar garīdzniekiem ir ierakstījuši piemiņas dievkalpojumu, ko varēs noskatīties Youtube kanālā un LNAK Facebook lapā.

Baltiešu federācija Kanadā

 

Toronto Candle Lighting for the Victims of the June 1941 Soviet Deportations

 

The Baltic communities in Canada will commemorate the 80th anniversary of the Soviet deportations in Estonia, Latvia and Lithuania on June 14,1941 and will honour the tens of thousands of victims  mostly women and children  with a candle lighting commemoration at Toronto’s Nathan Phillips Square at 7pm, June 14th, 2021.

In August 1939, the Soviet Union signed a friendship treaty with Nazi Germany that facilitated the coordinated start of WWII, when Stalin’s Red Army and Hitler’s forces attacked Poland. The treaty, known as the MolotovRibbentrop Pact, carved up Europe between the Soviets and Nazis, whereby Estonia, Latvia and Lithuanian were assigned to Stalin for violent annexation and colonization.

In order to break down resistance against Soviet colonization, Stalin ordered mass arrests and deportations to forcibly displace indigenous populations and secure the illegal Soviet annexation of all three Baltic nations.

The violent terror that Stalin imposed on the Baltic States, provoked a mass exodus of refugees in 1944, who fled the return of advancing Soviet forces  which brought with it mass human rights abuses and a new wave of repressions.

Millions fled, many arriving in Canada, where they found refuge and have contributed to building the prosperous, just and tolerant nation we know today.

Respecting COVID social distancing protocols, members of the Baltic communities are invited to individually place a candle (provided) at Nathan Phillips Square in Toronto between 78pm, in memory of the over 40,000 people deported on the night of June 14, 1941.

Baltic Federation in Canada